• حق بر تابعیت و حقوق بشر در افریقا

    علی اکبر جناب زاده:   قطعنامة کمیسیون افریقایی حقوق بشر در مورد حق بر تابعیت کمیسیون افریقایی حقوق بشر و ملل[۱] طی قطعنامة شمارة ۲۳۴ ود به مسئلة حق بر تابعیت پرداخته است. کمیسیون در این قطعنامه تأکید کرده است که حق بر تابعیت یکی از حقوق بنیادین بشر است و به همین دلیل از کشورهای […]
    • ۲ سال پیش
    • ۹۵۲
    • 0