• سازمان بین المللی دریانوردی و خطر تغییرات جهانی آب و هوا

    علی اکبر جناب زاده   تغیر آب و هوای زمین  و سازمان بین‌المللی دریانوردی: موفقیتی دیگر برای کمیتة حفاظت از محیط زیست دریایی؟؟ امروزه خطرات زیست محیطی سوخت‌های فسیلی در عرصة دریانوردی بر هیچکس پوشیده نیست. رشد بی‌ نظیر صنعت دریانوردی در سال‌های اخیر و افزایش استفاده از پهنة  دریاهای آزاد برای تبادل کالاها و […]
    • ۳ سال پیش
    • ۱۰۶۴
    • 0